چهارشنبه 29 اسفند 1397 - Wednesday, March 20, 2019
ابررایانه طبرستان
خبر خوان ابررایانه طبرستان
Skip Navigation Linksخانه >> پایگاه دانش >> لیست مقالات >> نمایش مقاله

آیین‌نامه انتخاب و فعاليت كارگزاران به منظور انجام فرآيند تشخیص صلاحیت شركتها و موسسات دانش‌بنيان

آیین‌نامه انتخاب و فعاليت كارگزاران به منظور انجام فرآيند تشخیص صلاحیت شركتها و موسسات دانش‌بنيانبسمه تعالي
آیین‌نامه انتخاب و فعاليت كارگزاران به منظور انجام فرآيند تشخیص صلاحیت شركتها و موسسات دانش‌بنيان
 
فصل اول:کلیات
آیین‌نامه انتخاب كارگزاران به منظور انجام فرآيند تشخیص صلاحیت شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان به شرح زير تصويب مي‌شود:
ماده 1) تعاريف
قانون: قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوريها و اختراعات مصوب 1389 مجلس شوراي اسلامي.
شركت: شركت يا موسسه خصوصي يا تعاوني است كه به منظور هم‌افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري) در حوزه فناوريهاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم‌افزارهاي مربوط تشكيل مي‌شود.
كارگروه: كارگروه «ارزيابي و تشخيص صلاحيت شركتها و موسسات دانش‌بنيان و نظارت بر اجرا» موضوع ماده (3) آيين‌نامه اجرايي «قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات».
كارگزاران: به آن دسته از نهادها، سازمانها و دستگاهها اطلاق مي‌شود كه به منظور تشخيص صلاحيت شركتها و موسسات دانش‌بنيان و در چارچوب اين آيين‌‌نامه انتخاب مي‌گردند.
سامانه: سامانه الكترونيكي متمركز «ارزيابي و تشخيص صلاحيت شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان»
 
فصل دوم: انتخاب كارگزاران
ماده 2) موضوع فعاليت كارگزاران
موضوع فعاليت كارگزاران عبارت است از ارزيابي و تشخيص اوليه شركتها و موسسات متقاضي كه خواستار بهره‌مندي از مزاياي قانون هستند. اين امر بايد در چارچوب آيين‌نامه‌هاي مصوب كارگروه انجام شود.
تبصره 1: تأييد نهايي دانش‌بنيان بودن شركتها، بر عهده كارگروه مي‌باشد.
تبصره2: نتيجه بررسي‌هاي كارگزاران در خصوص شركتهاي متقاضي، به صورت محرمانه در اختيار كارگروه قرار مي‌گيرد.

ماده 3) معيارهاي انتخاب كارگزاران
كارگزاران براساس معيارهاي زير انتخاب مي‌شوند:
-    داراي سابقه اجرايي در ارزيابي و تعامل با شركتهاي خصوصي و تعاوني
-    داراي تسلط كافي در حوزه تخصصي مربوط
-    ذينفع نبودن در تشخيص صلاحيت شركتهاي دانش‌بنيان
-    داراي توان اجرايي كافي در انجام فرايند تشخيص صلاحيت شركتهاي دانش‌بنيان مشتمل بر:
-   فضاي كاري مستقل و مناسب
-    نيروي انساني مرتبط و مستقل
-    تخصيص بودجه و اعتبار لازم
-    داراي صلاحيت لازم براي دسترسي به اطلاعات شركتها

ماده 4) تعيين كارگزاران
بررسي شرايط نهادها، سازمان‌ها و دستگاههاي متقاضي كارگزاري و انتخاب، تمديد و لغو اعتبار كارگزاران بر مبناي شرايط ماده (3) و با تصويب كارگروه انجام مي‌شود. فعاليت كارگزاران با ابلاغ حكم كارگزاري توسط رييس كارگروه رسميت مي‌يابد.
تبصره1: نهادها، سازمان‌ها و دستگاههاي متقاضي مي‌توانند تقاضاي خود را جهت انجام فعاليت كارگزاري در سامانه ارايه نمايند.
تبصره2: دبيرخانه كارگروه موظف است، گزارش كاملي از مستندات دريافت شده از نهادها، سازمانها و دستگاه‌هاي متقاضي كارگزاري را تهيه و جهت انتخاب نهايي، به كارگروه ارائه نمايد.
تبصره3: مدت زمان اعتبار كارگزاران يك سال مي‌باشد و تمديد اين مدت بلامانع است.
 
ماده 5) انواع كارگزاران
كارگزاران بر اساس دو روش الف- حوزه تخصصي ب- منطقه‌اي به شرح زير انتخاب مي‌شوند:
الف- حوزه تخصصي: در اين روش، كارگزاران بر مبناي حوزه‌هاي تخصصي كالاها و خدمات دانش بنيان مصوب كارگروه انتخاب مي‌شوند.
ب- منطقه‌اي: در اين روش، كارگزاران بر مبناي محل اصلي استقرار و فعاليت شركتها انتخاب مي‌شوند.
 
فصل سوم: كميته تشخيص صلاحيت شركتهاي دانش‌بنيان
ماده 6) اعضاي كميته تشخيص صلاحيت 
به منظور تشخيص صلاحيت شركتهاي متقاضي استفاده از مزاياي قانون، هر يك از كارگزاران موظفند كميته‌اي با عنوان «كميته تشخيص صلاحيت» مركب از حداقل 5 عضو، شامل صاحبنظران حوزه تخصصي مربوط و افراد آشنا با مسايل حوزه شركت‌ها و داراي تجربه تجاري‌سازي فناوري، فعاليتهاي صنعتي و اقتصادي تشكيل دهند. اسامي اعضاي «كميته تشخيص صلاحيت» به دو طريق انتخاب توسط كارگروه و نيز پيشنهاد از سوي كارگزار و تأييد نهايي توسط كارگروه تعيين مي‌شود. رياست اين كميته بر عهده رييس نهاد كارگزار يا معاون توسعه فناوري [يا مقام مشابه] مي‌باشد.
تبصره 1: مدت اعتبار عضويت اعضاي «كميته تشخيص صلاحيت» يك سال مي‌باشد.
تبصره 2: افراد عضو «كميته تشخيص صلاحيت» در زمينه شركت مورد ارزيابي، نبايد ذينفع باشند و بايد صلاحيت دسترسي به اطلاعات شركتها را داشته باشند.
تبصره 3: احكام ساير اعضاي «كميته تشخيص صلاحيت» پس از تأييد كارگروه توسط رييس كميته صادر مي‌شود. 
تبصره 4: «كميته تشخيص صلاحيت» مي‌تواند جهت بررسي تخصصي شركتها و كسب نظرات مشورتي، زيركميته‌هاي تخصصي تشكيل دهد. 
 
 
فصل چهارم: امور كارگزاران
ماده 7) وظايف كارگزاران
-    ارزيابي اوليه صلاحيت شركتهاي متقاضي بهره‌مندي از مزاياي قانون مطابق آيين‌نامه تشخيص صلاحيت مصوب كارگروه
-    بكارگيري نيروهاي انساني امين، مرتبط و داراي سابقه اجرايي در ارزيابي و تعامل با شركتها و مسلط به حوزه تخصصي مربوط به فعاليت شركتها
-    پيشنهاد تأييد يا رد صلاحيت شركتهاي ارزيابي‌شده به دبيرخانه كارگروه
-    پيشنهاد لغو صلاحيت شركتهايي كه قبلا دانش‌بنيان شناخته شده‌اند
-    ارائه گزارشهاي منظم، دوره‌اي و خاص به دبيرخانه كارگروه
-    استعلام از مراجع تخصصي مرتبط در صورت لزوم
-    مستندسازي فعاليت‌ها و فرايندهاي انجام شده
-    حفظ محرمانگي اطلاعات دريافت شده از شركتها
-    حضور در برنامه‌هاي هماهنگي و آموزشي دبيرخانه كارگروه
-    همكاري با ساير كارگزاران در صورت اعلام نياز از سوي آنها جهت بررسي صلاحيت شركتها، نظير گردآوري اطلاعات، بازديد از شركتها، حضور در جلسات كارشناسي
-    همكاري با صندوق نوآوري و شكوفايي و ارائه مشاوره در خصوص طرح‌هاي شركتها در صورت لزوم
-    عدم ارائه پاسخ مكتوب به شركتهاي متقاضي در خصوص نتايج ارزيابي صلاحيت شركتها
-    دخالت ندادن منافع نهادي خود در تشخيص صلاحيت شركتها
-    تعيين فضاي كاري مستقل براي نيروهاي انساني اجراي موافقت‌نامه
-    تخصيص بودجه و اعتبار لازم براي اجراي موضوع موافقت‌نامه
-    ساير موارد مرتبط با امور بررسي شركتها به دستور كارگروه
تبصره: تأييد يا رد دانش‌بنيان بودن شركت‌هاي متقاضي، به پيشنهاد كارگزار و با تصويب كارگروه انجام مي‌شود.
 
فصل پنجم: فرايند و معيارهاي توزيع شركتهاي متقاضي دانش‌بنيان بودن ميان كارگزاران
ماده 8) پس از اعلام تقاضا از سوي شركتها و ورود اطلاعات مربوطه به سامانه، اطلاعات شركتها توسط دبيرخانه كارگروه به كارگزاران مربوط ارجاع مي‌شود. نتيجه بررسي‌ كارگزاران در اختيار دبيرخانه كارگروه قرار گرفته و جهت تأييد نهايي به كارگروه ارائه مي‌شود.
تبصره: در صورتي كه كارگزار امكان ارزيابي تخصصي شركت ارجاعي را نداشته باشد، به دبيرخانه كارگروه اعلام مي‌كند.
 
ماده 9) شركتهاي متقاضي، جهت بررسي دانش‌بنيان بودن به كارگزار يا كارگزاران، بر مبناي ميزان توان تخصصي آنها، ارجاع مي‌شوند.
تبصره1: آن دسته از شركتهاي متقاضي دانش‌بنيان بودن كه در حوزه تخصصي مربوط با آنها، كارگزار تخصصي صلاحيت‌دار توسط كارگروه معين نشده است، به كارگزار منطقه‌اي (كه محل اصلي فعاليت شركت در آن منطقه استقرار دارد) ارجاع مي‌شوند.
تبصره2: در صورت تأييد دانش‌بنيان بودن شركت توسط كارگزار يا كارگزاران، نتيجه نهايي به اطلاع كارگزار منطقه‌اي (كه محل اصلي فعاليت شركت هم در آن منطقه استقرار دارد) نيز مي‌رسد.

ماده10) بخشي از هزينه انجام فرايندهاي ارزيابي و تشخيص صلاحيت شركتها، از سوي شركتهاي متقاضي تأمين مي‌شود كه ميزان آن سالانه توسط كارگروه مصوب مي‌شود.
 
فصل ششم: نظارت بر عملكرد كارگزاران
ماده 11) دبيرخانه كارگروه موظف است، عملكرد كارگزاران را بطور مداوم و در دوره‌هاي زماني يكساله ارزيابي نمايد. ارزيابي عملكرد بر مبناي معيارهاي ماده (3) اين آيين‌نامه و ساير معيارهاي مرتبط با عملكرد كارگزاران كه توسط كارگروه مصوب مي‌گردد، انجام مي‌شود. تمديد اعتبار كارگزاران، منوط به داشتن حداقل امتياز اعلامي توسط كارگروه مي‌باشد.
 
اين آيين نامه در 11 ماده و 12 تبصره در تاريخ 20/12/1391 با اكثريت آرا، به تصويب كارگروه رسيد.

تاریخ ارسال : 1:42:47 22/5/1392
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
 
شرکت ابررایانه طبرستان (ابرتک)
دفتر مرکزی: بابل، میدان شهید کشوری، جنب قرض‌الحسنه توسعه عصر شمال (ولیعصر)، ساختمان نور،
طبقه دوم، شرکت دانش بنیان ابررایانه طبرستان، کد پستی: 4716658797، تلفن: 01132254569 - 01132255919
ایمیل : info[at]abarsoft.ir
استفاده از مطالب این پایگاه با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به ابررایانه طبرستان می باشد.
abarsoft.ir - Copyright © 2019 - All rights reserved.
تمامی كالاها و خدمات این شرکت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند
و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
کانال تلگرام شرکت ارتباط با ابررایانه طبرستان خدمات ابررایانه طبرستان کاتالوگ ابررایانه طبرستان
رفتن به بالای صفحه